FILTRACJA MECHANICZNA:
Stosowana jest zwykle jako filtracja wstępna lub filtracja bocznikowa. Zaleca się jej stosowanie przed stacjami zmiękczania oraz stacjami odwróconej osmozy.

ZMIĘKCZANIE WODY:
Proces zmiękczania jonowymiennego jest stosowany w przypadku konieczności obniżenia twardości wody surowej .Zmiękczanie wody jest realizowane na drodze wymiany jonowej w kationitach silnie kwasowych regenerowanych w cyklu sodowym. Do regeneracji złóż filtracyjnych używany jest chlorek sodu NaCl.

FILTRY DO ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA WODY:
Odżelazianie i odmanganianie wody jest to jedna z najczęściej stosowanych metod uzdatniania wody studziennej. Istota technologii opiera się na utlenianiu związków żelaza i manganu przy pomocy sprężonego powietrza ze sprężarki bezolejowe a następnie na powolnej filtracji na odpowiednio skomponowanej mieszaninie złoża kwarcowego i katalitycznego

ODWRÓCONA OSMOZA (RO):
Odwrócona osmoza jest stosowana do demineralizacji wody. W procesie filtracji woda pod wysokim ciśnieniem jest przetłaczana przez syntetyczne membrany półprzepuszczalne. W wyniku działania ciśnienia, przez mikrootwory w membranach może przedostać się wyłącznie woda pozbawiona soli mineralnych. Tak uzdatniona woda nazywana jest PERMEATEM. Skoncentrowane sole i inne zanieczyszczenia zatrzymane na błonie zostają usunięte w postaci tzw. KONCENTRATU.

ELEKTRODEJONIZACJA (EDI):
Systemy elektrodejonizacji pozwalającą uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo wysokich parametrach jakościowych. Moduły EDI stosuje się zwykle w końcowym etapie demineralizacji(tzw. polishing). W modułach EDI połączono zalety elektrodializy i wymiany jonowej na złożu mieszanym. Dzięki takiej kombinacji procesów technologicznych możliwe jest niemal całkowite odsolenie uzdatnianej wody.

STERYLIZATORY UV:
Sterylizatory UV służą do dezynfekcji miejscowej wody. Efekt taki jest możliwy do osiągnięcia dzięki obecności lampy emitującej promieniowanie UV, umieszczonej w szczelnej i nieprzepuszczalnej dla tego promieniowania obudowie.

GENERATOR DWUTLENKU CHLORU:
Generator dwutlenku chloru gwarantuje skuteczną dezynfekcję w instalacjach wody ciepłej i zimnej, przemysłowej oraz obiegów chłodniczych. Metoda uzdatniania i dezynfekcji wody oparta o działanie dwutlenku chloru najlepiej sprawdza się m. in. w takich miejscach, jak: szpitale, placówki opiekuńcze, hotele, biurowce, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, centra handlowe i usługowe oraz zakłady przetwórstwa warzyw i owoców.